Llwyddiannau

Llongyfarchiadau mawr i dim Cwis Llyfrau Blynyddoedd 3 a 4 ar ddod yn fuddugol yn y Cwis Llyfrau Cenedlaethol yn Aberystwyth! Daeth y tim yn fuddugol yn rownd y Sir yna aethant i Aberystwyth i gynrychioli'r Sir yn y gystadleuaeth genedlaethol. Daeth y tim yn fuddugol am drafod a pherfformio darn am ddau lyfr gwahanol. Diolch yn fawr iawn i Miss Voyle am eu hyfforddi ac i bawb am bob cefnogaeth ar hyd y daith!

Llongyfarchiadau mawr i nifer o ddisgyblion yr ysgol am eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Daeth Betsan o flwyddyn 4 yn fuddugol am greu darn o farddoniaeth, daeth Hollie o flwyddyn 6 yn ail am ysgrifennu adolygiad o ffilm, a daeth Sion, Steffan a Jac yn fuddugol am eu pypedau o'u hoff chwaraewyr rygbi! Da iawn i bob un a diolch unwaith eto i bawb fuodd wrthi yn eu helpu ac yn enwedig i aelodau WI Llannon am rhoi o'u hamser i ddod i gynnal clwb gwnio a gwau yn yr ysgol.

 

Da iawn i aelodau'r Cyfnod Sylfaen am ennill gwobr gyda Menter y Dreftadaeth Gymreig gyda'u gwaith ar 'Gwelaf i'. Bu'r disgyblion yn gweithio'n galed i greu portffolio o waith ac arddangosfa ar y thema, ac roedd pawb wrth eu bodd gyda'r wobr!

 

Llongyfarchiadau i'r plant a fu'n cystadlu yng Ngala Nofio'r Urdd eleni! Cliciwch ar y linc i weld y canlyniadau!