Iechyd Meddwl

Cyngor Iechyd Meddwl

Mae'r adeg anodd yma yn medru peri gofid ac ymdeimlad o ansicrwydd i oedolion ac i blant. Yn ystod yr adeg yma mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gofalu am ein iechyd meddwl. Edrychwch isod am ychydig gweithgareddau, syniadau a strategaethau i hybu Iechyd Meddwl cadarnhaol yn ein plant.

Gwybodaeth i rieni 

Screenshot 2020 04 02 At 123306

 Trafodwch gyda'ch plentyn

 

Screenshot 2020 04 02 At 142954

Adnoddau seicolegol.

Talking to children about Coronovirus.

 

Looking After Each Other

GWASANAETH CWNSELA AREA 43 

Yn ystod yr amser mae ysgolion Sir Gâr ar gau, bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn cynnig cwnsela o bell, fesul Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio dolen tecst, clywedol neu fideo neu dros y teleffon. 

I gael mynediad i gefnogaeth cwnsela, a wnewch chi gwblhau dolen hunan-gyfeirio (ar gyfer plant/pobl ifanc blwyddyn 5 ac yn hŷn yn Sir Gâr) a bydd cwnselydd yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol. 

https://www.area43.co.uk/cy/cyfeirio/

Screenshot 2020 03 28 At 164555

 

 

 

Gweithgareddau i'r Plant.

 

Screenshot 2020 04 02 At 123805

Rhowch 'Cosmic Kids Zen Den' yn eich porwr, mae sawl fideo ar gael ar You Tube.'

 

Cadwch yn Iach Gyda Joe Wicks

Screenshot 2020 04 02 At 141420

Cliciwch y llun i fynd at y wefan. 

Yoga i Ddeffro Egni’r Corff 

Mae’r canlynol yn ymarfer byr a syml i ddeffro egni’r corff a’i helpu i lifo’n effeithiol. Gall fod yn ymarfer cyflawn ar ei ben ei hun neu’n ffordd o baratoi’r corff ar gyfer sesiwn hirach o yoga. Dros amser, bydd yn eich helpu i synhwyro a theimlo sut mae egni’n llifo trwy’ch corff a sut y gallwch chi gael effaith ar hyn. Mae’n cymryd 2 funud ac mae’n fuddiol ei wneud bob dydd.

Y 4 CURIAD: 

Gosodwch eich bawd a’ch dau fys cyntaf mewn siâp pîg neu gwnewch ddyrnau ysgafn gyda’ch dwylo. 

Tapiwch neu drymiwch ar y 4 pwynt canlynol. Os yw’r pwyntiau’n teimlo’n dyner neu’n sôr, tapiwch yn ysgafnach, neu defnyddiwch eich bysedd i dylino’r pwynt a’r ardal o’i gwmpas. Byddwch yn garedig gyda’ch corff! Wrth dapio neu ddrymio, anadlwch yn ddwfn i mewn trwy’ch trwyn ac allan trwy’ch ceg.

 

1: Pwynt Aren 27 - 

Tapiwch yma i ddeffro’r egni a’i helpu i lifo ymlaen. 

 Screenshot 2020 04 02 At 143819

 

2: Pwynt y Thymws - 

Tapiwch yma i roi hwb i’ch imiwnedd. 

Screenshot 2020 04 02 At 143825

3: Pwynt y Dueg (spleen) -

Tapiwch yma i helpu i dreulio ac integreiddio popeth yr ydych yn ei gymryd i mewn - o fwyd a diod i brofiadau a gwybodaeth.

Screenshot 2020 04 02 At 143832

 

4: Pwynt y Stumog - 

Tapiwch yma i wreiddio eich egni. 

 Screenshot 2020 04 02 At 143839

CROESI’R EGNI: Mae’r symudiad yma yn cysylltu ochr dde a chwith y corff a’r ymenydd. Mae hefyd yn rhoi hwb da i’r lefelau egni ar ddechrau’r dydd neu unrhywbryd y byddwch angen hynny yn ystod y dydd. 

Cerddwch yn y fan gan daro’ch penglin dde gyda’ch llaw dde, a’ch penglin chwith gyda’ch llaw chwith. Ar ôl 10-12 o’r rhain, rwbiwch y dwylo yn erbyn ei gilydd a’u hysgwyd allan. 

Nawr gwnewch yr un fath ond yn croesi drosodd - llaw dde at y benglin chwith; llaw chwith at y benglin dde. 10-12 gwaith. Gwnewch 2 set. 

Os ydych chi’n gweld hyn yn heriol, mae’n syniad i chi ei ymarfer yn gyson tan y daw yn rhwyddach! 

Os na allwch chi sefyll i wneud hyn, gallwch wneud union yr un fath yn eistedd ar gadair. Mae hefyd modd dychmygu eich bod yn gwneud yr ymarfer (visualization) a dal cael effaith ar lif yr egni. 

Screenshot 2020 04 02 At 144651 

 

Screenshot 2020 04 02 At 161136

Screenshot 2020 04 02 At 161146

 

 Technegau ymlacio, gemau a fideos sy'n rhoi cyngor.

Screenshot 2020 04 02 At 145113

 

 

Mwynhewch!

Screenshot 2020 04 02 At 151804

 Ewch allan i'r ardd!

 30 play ideas.

 

Dolenni defnyddiol.

 

Yourmind matters

https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/

 

Action for happiness

https://www.actionforhappiness.org/10-keys-to-happier-living

https://www.actionforhappiness.org/calendars

 

HWB - onlinesafety zone 

 

 Childs Commissioner for Wales

https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

 

Kidscpe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW1pinZx1FPRijJ5h88qJfhfFmYlnNbI