Grant Datblygu Disgyblion

Datganiad Grant Datlygu Ysgol Llannon


Dyrennir y Grant DatblyguDisgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). 
Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.


Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:

1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion 
2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau 
3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2020-21  rhoddwyd ddyraniad Grant Datblygu disgyblion o £5750 i Ysgol. 

Llannon.
Yn Ysgol Llannon mae gennym gynllun, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin , i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.


Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:


· ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy- a hyfforddiant i staff penodedig i gyflwyno’r rhaglenni ymyrraeth fel Dyfal Donc, Hwb Ymlaen, Llythrennau a Synau ayb.

· ddarparu amrywiaeth o brofiadau e.e. Gwyddonydd Gwyllt, LLangrannog Jambori ac ymweliadau addysgol.