Covid 19

Gwybodaeth Coronavirus.

Gwybodaeth COVID-19

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu

MAE FY MHLENTYN YN SÂL A fyddech chi wedi cadw'ch plentyn o’r ysgol cyn Covid-19?

Pryd i brofi?

Gwybodaeth Nadolig COVID

Gwybodaeth COVID 10/12/20

Chwistrell Ffliw

Gwybodaeth chwistrell ffliw Ysgol Llannon 26ain o Dachwedd

Gwybodaeth i rieni - COVID

Gwybodaeth Gwyliau Hanner Tymor

Cyfnod Clo Tachwedd 2020

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Addysg, Gareth Morgans

Nodwch newid mewn  amser i gasgle eich plant ar ddiwedd dydd

Bwydlen Tymor Hydref

COVID 19 - Gwnewch eich rhan - Stopiwch y feirws rhag lledaenu

Isod ceir dolen i’r safle gwybodaeth Coronavirus diweddaraf. Bydd unrhyw wybodaeth newydd yn ymddangos ar y wefan yma.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/canllawiau-coronafeirws/

Screenshot 2020 07 23 At 115948

Cwestiynau Cyffredin Ail Agor Ysgolion

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/re-opening-schools/?type=45929#.XutGUi_MyqA

Cytundeb cartref - Ysgol 

Dychwelyd i'r Ysgol ym mis Medi

LLYTHYR I RIENI 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

AILGYDIO YN YR YSGOL-GWYBODAETH PWYSIG

 

Asesiad rig i gwbwlhau cyn bod eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol wythnos 6ed-10fed o Orffennaf.

 

A wnewch chi plis gwbwlhau y ffruflen yma bob tro mae eich plentyn yn mynychu'r ysgol:

Llythyr i rieni - dychwelyd i'r Ysgol

Cytundeb cartref Ysgol 

Asesiad Risg Iechyd

Pecyn Croeso Nôl

Y tymor Ysgol i orffen ar 17 Gorffennaf

Further information on "Check in, catch up and prepare for summer and September" sessions.

Gwybodaeth pellach ar “Ailgydio, dal i fyny a pharatoi i’r Haf a mis Medi”

Gwybodaeth ar Ail gydio, Dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf mis Medi

Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc 

Mae angen i blant sydd â diabetes Math 1 ac sydd heb gael diagnosis ohono gael sylw meddygol ar frys. 

Os oes gan eich plentyn UNRHYW un o brif symptomau diabetes Math 1, gwnewch apwyntiad brys gyda'r meddyg teulu neu cysylltwch â'r gwasanaeth Tu Allan i Oriau. Y 4 prif symptom yw syched, mynd i'r toiled, blinder, colli pwysau. Os byddwch yn sylwi bod syched ar eich plentyn neu os yw'n mynd i'r toiled yn amlach, os yw bob amser yn flinedig, neu wedi colli pwysau'n ddiweddar, gofynnwch am gyngor meddygol ar unwaith. 

Mae gwasanaethau'r GIG mewn sefyllfa dda iawn i ofalu am blant yn ddiogel os ydyn nhw'n sâl. Peidiwch ag oedi cyn gofyn am gyngor meddygol oherwydd Covid-19. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.diabetes.org.uk/in_your_area/wales/campaigning/know-type-1---wales

Screenshot 2020 06 22 At 090441

Gwybodaeth pwysig i rieni COVID-19

 

Looking After Each Other

Cyngor i deuluoedd

 

Ymdopi â straen

 

Adnoddau Seicolegol COVID-19

 

Helpu Plant i Ymdopi â Straen

 

Dosbarthu Bwyd

 

Hunanofal Yn ystod COVID-19

 

Siarad â Phlant Am Coronofirws

 

Cyngor Iechyd Meddwl

Mae'r adeg anodd yma yn medru peri gofid ac ymdeimlad o ansicrwydd i oedolion ac i blant. Yn ystod yr adeg yma mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gofalu am ein iechyd meddwl. Ewch i tab 'Iechyd Meddwl' i ddarganfod gwybodaeth pellach ac adnoddau.  

GWASANAETH CWNSELA AREA 43 

Yn ystod yr amser mae ysgolion Sir Gâr ar gau, bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn cynnig cwnsela o bell, fesul Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio dolen tecst, clywedol neu fideo neu dros y teleffon. 

I gael mynediad i gefnogaeth cwnsela, a wnewch chi gwblhau dolen hunan-gyfeirio (ar gyfer plant/pobl ifanc blwyddyn 5 ac yn hŷn yn Sir Gâr) a bydd cwnselydd yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol. 

https://www.area43.co.uk/cy/cyfeirio/

Screenshot 2020 03 28 At 164555

Prydau Ysgol am Ddim

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar wefan isod a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY 

Gwybodaeth Pwysig i Rieni

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol. 

 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

 

Prydiau a siopa ar glud.

Arolwg Effaith Covid-19 ar Rieni

Gofynnir i rieni yn Sir Gaerfyrddin rannu eu barn ynghylch y cyfyngiadau symud tra bod ysgolion wedi bod ar gau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio arolwg yn gofyn i rieni roi eu hadborth ynghylch yr heriau y maent wedi'u hwynebu wrth i blant ddysgu yn eu cartrefi, ac i helpu i lywio addysg yn lleol dros yr wythnosau nesaf.

 https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/arolwg-effaith-covid-19-rhieni/

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

92031985 10163695320225422 3636354891749785600 O